bắt mạch chẩn bệnh

Tự bắt mạch để tự chẩn bệnh

Biết được ý nghĩa của mạch, bạn có thể sử dụng việc bắt mạch như công cụ đơn giản và hữu ích để theo dõi sức khỏe hằng ngày.